Договор надання послуг

Умови договору обумовлюються індивідуально та можуть змінюватись в залежності від домовленості
Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується надати замовнику послуги з постачання рекламного обладнання «Макет будівлі»

1.2. Послуги, зазначені у пункті 1.1. цього договору, здійснюються з дня отримання виконавцем авансового платежу у розмірі 50% вартості рекламного обладнання до моменту прийому замовником рекламного обладнання.

1.3. Термін підготовки рекламного обладнання до відправки 20 робочих днів із дня отримання авансового платежу.

1.4. Термін постачання 15-20 днів з моменту надходження вантажу на обробку транспортною компанією.

1.5. Оплату доставки обладнання до філії транспортної компанії у регіоні замовника бере він виконавець.

Порядок здачі та приймання послуг

2.1. Виконавець зобов’язується:

2.1.1. Надати послуги відповідно до умов цього Договору.

2.1.2. Не розголошувати конфіденційну інформацію, що стала відомою під час виконання цього Договору.

2.2. Виконавець у праві:

2.2.1. Залучати третіх осіб для належного виконання зобов’язань за цим Договором без згоди Замовника. При цьому Виконавець несе відповідальність перед Замовником за невиконання зобов’язання за цим Договором з вини третіх осіб, послугами яких користувався Виконавець.

2.3. Замовник зобов’язується:

2.3.1. Вчасно прийняти та оплатити надані Виконавцем послуги відповідно до умов цього Договору.

2.4. Замовник у праві:

2.4.1. Вимагати від Виконавця належного надання послуг за цим Договором.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Замовник оплачує Послуги у такому порядку:

— оплачує 50% вартості рекламних матеріалів як авансовий платеж.

3.2. Остаточний розрахунок з виконавцем провадиться після прийому та огляду поставлених виконавцем рекламних матеріалів.

3.2. Усі розрахунки за Договором здійснюються у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на зазначений Виконавцем розрахунковий рахунок. Зобов’язання Замовника з оплати вважаються виконаними на дату зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.3. Додаткові витрати, які можуть виникати у Виконавця в ході виконання цього Договору, визначаються та письмово узгоджуються Сторонами у процесі надання послуг.

ФОРС МАЖОР

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, а також обставин надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити або запобігти можливим розумним заходам.

4.2. До таких обставин належать: стихійні лиха, землетруси, повені, катастрофи, пожежі, епідемії, аварії та страйки на транспорті, терористичні акти, цивільні заворушення, військові дії, акти державної влади, зміни алгоритму пошукових машин, зупинка виробництва та технологічних установок, галузеві та локальні страйки за умови, що ці обставини безпосередньо вплинули на виконання зобов’язань за цим Договором.

4.3. І тут термін виконання зобов’язань продовжується на час дії зазначених обставин.

4.4. Сторона, яка зазнала дії зазначених обставин, зобов’язана сповістити іншу сторону протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту настання можливості повідомлення. Факти, викладені у повідомленні про наявність та тривалість дії обставин непереборної сили, повинні бути підтверджені Торгово-Промисловою Палатою або іншим компетентним органом.

4.5. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє сторін права посилатися на будь-яку вищезгадану обставину як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань за Договором.

4.6. У разі якщо внаслідок обставин непереборної сили прострочення у виконанні Договору складе більше 2 (двох) тижнів, обидві Сторони зобов’язані домовитися про подальшу долю цього Договору.

ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНА ТА ДОСРОЧНЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

5.2. Усі зміни та доповнення до Договору дійсні, якщо вчинені у письмовій формі та підписані обома Сторонами. Додаткові угоди Сторін є невід’ємною частиною Договору.

5.3. Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін, або на вимогу однієї із Сторін у порядку та на підставах, передбачених чинним законодавством РФ.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. Сторони відповідають відповідно до чинного законодавства.

6.2. Сторони прагнуть вирішення всіх можливих суперечок та розбіжностей, які можуть виникнути за Договором або у зв’язку з ним шляхом переговорів.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.2. Усі додатки, зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані уповноваженими особами. Повідомлення, додаткові угоди та інші документи за цим договором, оформлені належним чином будь-якій із сторін і передані шляхом факсимільного або електронного зв’язку (фотосканування) вважаються дійсними до моменту їх обміну на оригінали.

7.3. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

7.4. Сторони зобов’язані письмово повідомляти одна одну про зміну своєї юридичної адреси, номерів телефонів, телефаксу, e-mail у дводенний термін.